Sergiler Türkiýe 2023 11.22-11.25

Recentlyakynda kompaniýamyz türk sergisine üstünlikli gatnaşdy.Bu gaty tolgundyryjy tejribe boldy!Sergide ygtybarly pestisid önümlerini görkezdik we dünýäniň dürli sebitlerinden gelen pudak oýunçylary bilen tejribe we bilim alyşdyk.

土耳其 展览会 - 拷贝 _08

Sergide, pestisid önümlerini we myhmanlara durnuklylygy we daşky gurşawy goramak ýaly funksiýalary hödürledik.Şeýle hem, pestisid önümlerimiziň daýhanlaryň hasyl almagyny we öndürijiligini ýokarlandyrmagyny üpjün etmek üçin oba hojalygynda pestisid önümleriniň nähili ulanylýandygyny pudaklar boýunça hünärmenler bilen maslahatlaşýarys.

土耳其 展览会 - 拷贝 _02

Türk sergisini gurnaýjylara we ähli gatnaşyjylara bize bu täsin pursat berenligi üçin örän minnetdar.Bu sergä gatnaşmak bilen, türk oba hojalyk önümleri bazaryndaky zerurlyklara we tendensiýalara has çuňňur düşünip bileris we sebitdäki iş ulgamymyzy giňelderis.

土耳其 展览会 - 拷贝 _04

Pestisid kompaniýamyz dünýädäki müşderilere iň täze we iň uly maglumat we tehnologiýany getirmegi dowam etdirer.Önümiň hilini yzygiderli ýokarlandyrmaga we müşderilere ajaýyp hyzmat we möhüm goldaw bermäge borçlanýarys.Zähmet we innowasiýa arkaly dünýä oba hojalygyna has gowy goşant goşarys diýip ynanýarys.

土耳其 展览会 - 拷贝 _06

Ahyrynda, türk sergisini gurnaýjylara we gatnaşyjylara, şeýle hem kompaniýamyzyň ähli işgärlerine sag bolsun aýdýaryn.Geljekdäki işlerimizde has uly üstünlik gazanjakdygyna ynanýarys.


Iş wagty: 27-2023-nji noýabr