Kompaniýa habarlary

 • Kolumbiýa sergisi - 2023-nji ýyl üstünlikli tamamlandy!

  Kolumbiýa sergisi - 2023-nji ýyl üstünlikli tamamlandy!

  Companyakynda kompaniýamyz 2023-nji ýyldaky Kolumbiýa sergisinden gaýdyp geldi we ajaýyp üstünlik bolandygyny habar bermekden hoşal.Öňdebaryjy önümlerimizi we hyzmatlarymyzy dünýä tomaşaçylaryna görkezmäge mümkinçilik aldyk we ummasyz oňyn seslenme we gyzyklanma aldyk.Öňki ...
  Koprak oka
 • Bir günlük gezelenç etmek üçin seýilgähe barýarys

  Bir günlük gezelenç etmek üçin seýilgähe barýarys teamhli topar işli durmuşymyzdan dynç almagy we ajaýyp Hutuo derýa seýilgähine bir günlük gezelenje başlamagy karar etdi.Güneşli howadan lezzet almak we hezil etmek üçin ajaýyp pursatdy.Kameralarymyz bilen enjamlaşdyrylan ...
  Koprak oka
 • Topar gurmak ýeňşi!“Ageruo Biotech” kompaniýasynyň ingingdaoda ýatdan çykmajak syýahaty

  Topar gurmak ýeňşi!“Ageruo Biotech” kompaniýasynyň ingingdaoda ýatdan çykmajak syýahaty

  Ingingdao, Hytaý - Içerki durmuşy we başdan geçirmeleri görkezmek bilen, “Ageruo” kompaniýasynyň ähli topary geçen hepde kenarýaka gözel şäheri ingingdao şäherine tolgundyryjy syýahata başlady.Bu güýçlendiriji syýahat diňe bir gündelik işlerden gaty zerur dynç almak däl-de, eýsem ...
  Koprak oka
 • Özbegistandan dostlara hoş geldiňiz!

  Özbegistandan dostlara hoş geldiňiz!

  Şu gün Özbegistandan bir dostumyz we onuň terjimeçisi biziň kompaniýamyza geldi we olar ilkinji gezek kompaniýamyzy görýärler.Özbegistandan gelen bu dost we pestisidler pudagynda köp ýyllap işledi. Çindäki köp üpjün edijiler bilen ýakyn hyzmatdaşlygy dowam etdirýär ...
  Koprak oka
 • Sergi CACW - 2023 üstünlikli tamamlandy!

  Sergi CACW - 2023 üstünlikli tamamlandy!

  Sergi CACW - 2023 üstünlikli tamamlandy event Çärä dünýäniň dürli künjeklerinden 1,602 zawod ýa-da kompaniýa gatnaşdy we bu ýere gelýänleriň sany milliondan gowrak.Sergide kärdeşlerimiz müşderiler bilen duşuşýarlar we güýz sargytlary baradaky soragy ara alyp maslahatlaşýarlar. Müşderi h ...
  Koprak oka
 • CACW - 2023 sergisine bararys

  CACW - 2023 sergisine bararys

  Hytaýyň halkara agrohimiýa konferensiýasy hepdesi 2023 (CACW2023 23 Şanhaýda geçiriljek 23-nji Hytaý halkara agrohimiýa we ekinleri goramak sergisinde (CAC2023) geçiriler.CAC 1999-njy ýylda esaslandyryldy, indi dünýädäki iň uly sergä öwrüldi.Şeýle hem tassyklandy ...
  Koprak oka
 • DA-6 jikme-jik ulanmak tehnologiýasy

  Birinjiden, DA-6 esasy wezipesi ösümliklerdäki suwuň deňagramlylygyny sazlap, ösümlikleriň guraklyga we sowuk garşylygyny ýokarlandyryp bilýän giň spektrli ösümlikleriň ösüşini sazlaýjydyr;ösüş nokatlarynyň ösüşini we tapawudyny çaltlaşdyrmak, tohumyň gögermegine kömek etmek, öňe sürmek ...
  Koprak oka