Önümler habarlary

 • Fungisidiň Soýa bakteriýa keselini bejerip bilýän zady

  Fungisidiň Soýa bakteriýa keselini bejerip bilýän zady

  Soýa bakterial blight dünýädäki soýa ekinlerine täsir edýän weýran ediji ösümlik keselidir.Kesel Pseudomonas syringae PV atly bakteriýadan döreýär.Soýa bejerilmedik ýagdaýynda agyr hasyl ýitirip biler.Daýhanlar we oba hojalygy hünärmenleri deňiz boldular ...
  Koprak oka
 • Piraklostrobiniň dürli ekinlere täsiri

  Piraklostrobiniň dürli ekinlere täsiri

  Piraklostrobin giň spektrli fungisiddir, ekinler ösüş döwründe höküm çykarmak kyn kesellerden ejir çekenlerinde, adatça bejerginiň gowy täsiri bar, şonuň üçin Piraklostrobin haýsy keseli bejerip biler?Aşakda göz aýlaň.Haýsy kesel bolup biler ...
  Koprak oka
 • Pomidoryň irki çişmeginiň öňüni nädip almaly?

  Pomidoryň irki çişmeginiň öňüni nädip almaly?

  Pomidoryň irki döwülmegi, pomidor nahalynyň orta we giç döwürlerinde ýüze çykyp bilýän pomidoryň umumy keseli bolup, adatça ýokary çyglylyk we ösümlik keseline garşylygy pes bolan ýagdaýynda, pomidoryň ýapraklaryna, baldaklaryna we miwelerine zyýan berip biler, we eve ...
  Koprak oka
 • Sogan we öňüni alyş usullarynyň umumy keselleri

  Sogan we öňüni alyş usullarynyň umumy keselleri

  Sogan, giňden ýaýran gök önümdir.Hyýar ekilende, hyýar miwelerine, baldaklaryna, ýapraklaryna we nahallaryna täsir etjek dürli keseller hökmany suratda ýüze çykar.Sogan öndürilmegini üpjün etmek üçin hyýarlary gowy etmeli ....
  Koprak oka
 • Alýumin fosfid (ALP) - ammarda gözegçilik edýän zyýan berijiler üçin amatly saýlaw!

  Alýumin fosfid (ALP) - ammarda gözegçilik edýän zyýan berijiler üçin amatly saýlaw!

  Hasyl möwsümi gelýär!Ammaryňyz durmy?Ammardaky zyýan berijiler sizi biynjalyk edýärmi?Alýumin fosfidi (ALP) gerek!Alýumin fosfid ammarlarda we ammarlarda tüsse çykarmak üçin adatça pestisid hökmünde ulanylýar, sebäbi ...
  Koprak oka
 • Miwe önümçiligini ýokarlandyrmakda 6-BA öndürijiligi

  Miwe önümçiligini ýokarlandyrmakda 6-BA öndürijiligi

  6-benzilaminopurin (6-BA) miweli agaçlarda ösmegi, miweleriň köpelmegini we umumy öndürijiligini ýokarlandyrmak üçin ulanylyp bilner.Miwe agaçlarynda ulanylyşynyň jikme-jik beýany: Miwe ösüşi: 6-BA köplenç miwe ösdürip ýetişdirýänleriň ilkinji döwürlerinde ulanylýar ...
  Koprak oka
 • Glufosinat-ammiak ulanmak miweli agaçlaryň köklerine zyýan berermi?

  Glufosinat-ammiak, gowy gözegçilik effekti bilen giň spektrli kontakt gerbisididir.Glufosinat miweli agaçlaryň köklerine zeper ýetirýärmi?1. Pürkülenden soň, glufosinat-ammiak esasan ösümligiň baldaklary we ýapraklary arkaly ösümligiň içki bölegine siňýär, soňra bolsa x ...
  Koprak oka
 • Gysgaça derňew: Atrazin

  Gysgaça derňew: Atrazin

  Ametryn, Ametryn ady bilen hem tanalýar, triazin birleşmesi bolan Ametrynyň himiki üýtgemegi netijesinde alnan gerbisidiň täze görnüşidir.Iňlis ady: Ametrin, molekulýar formula: C9H17N5, himiki ady: N-2-etilamino-N-4-izopropilamino-6-metiltio-1,3,5-triazin, molekulýar agramy: 227.33.Tehnika ...
  Koprak oka
 • Glufosinat-p, biosid gerbisidleriniň geljekki bazaryny ösdürmek üçin täze hereketlendiriji güýç

  “Glufosinate-p” -iň artykmaçlyklary barha ajaýyp kärhanalar tarapyndan makullanýar.Hemmelere mälim bolşy ýaly, glifosat, parawat we glifosat gerbisidleriň trikasydyr.1986-njy ýylda Hurst kompaniýasy (soňra Germaniýanyň Baýer kompaniýasy) glifosaty himiki usulda göni sintez etmegi başardy ...
  Koprak oka
 • Kasugamisin · Mis kwinolini: Näme üçin bazaryň nokadyna öwrüldi?

  Kasugamisin: kömelekleriň we bakteriýalaryň iki gezek öldürilmegi Kasugamisin, aminokislotanyň alyş-çalyş ulgamynyň esteraza ulgamyna päsgel berip, belok sintezine täsir edýän, miseliumyň uzalmagyny saklaýan we öýjük granulýasiýasyna sebäp bolýan antibiotik önümidir, ýöne sporanyň gögermegine täsir etmeýär.Bu pes derejeli ...
  Koprak oka
 • Protiokonazolyň uly ösüş potensialy bar

  Protiokonazol 2004-nji ýylda Baýer tarapyndan işlenip düzülen giň spektrli triazolethion fungisididir. Şu wagta çenli dünýäniň 60-dan gowrak ýurdunda / sebitinde hasaba alyndy we giňden ulanyldy.Sanawdan bäri protiokonazol bazarda çalt ösdi.Cokarky kanala girmek we perfor ...
  Koprak oka
 • Insektisid: hereket aýratynlyklary we indamcarbyň gözegçilik obýektleri

  Insektisid: hereket aýratynlyklary we indamcarbyň gözegçilik obýektleri

  Indoxacarb, DuPont tarapyndan 1992-nji ýylda işlenip düzülen we 2001-nji ýylda satylan oksadiazin insektisididir. Application Ulanyş gerimi: Gök önümler, miweli agaçlar, gawunlar, pagta, tüwi we beýleki ekinlerdäki lepidopteran zyýan berijileriniň (jikme-jiklikleri) öňüni almak we gözegçilikde saklamak üçin ulanylyp bilner. , göwher güjük, tüwi ...
  Koprak oka
12345Indiki>>> Sahypa 1/5