Habarlar

 • Kolumbiýa sergisi - 2023-nji ýyl üstünlikli tamamlandy!

  Kolumbiýa sergisi - 2023-nji ýyl üstünlikli tamamlandy!

  Companyakynda kompaniýamyz 2023-nji ýyldaky Kolumbiýa sergisinden gaýdyp geldi we ajaýyp üstünlik bolandygyny habar bermekden hoşal.Öňdebaryjy önümlerimizi we hyzmatlarymyzy dünýä tomaşaçylaryna görkezmäge mümkinçilik aldyk we ummasyz oňyn seslenme we gyzyklanma aldyk.Öňki ...
  Koprak oka
 • Bir günlük gezelenç etmek üçin seýilgähe barýarys

  Bir günlük gezelenç etmek üçin seýilgähe barýarys teamhli topar işli durmuşymyzdan dynç almagy we ajaýyp Hutuo derýa seýilgähine bir günlük gezelenje başlamagy karar etdi.Güneşli howadan lezzet almak we hezil etmek üçin ajaýyp pursatdy.Kameralarymyz bilen enjamlaşdyrylan ...
  Koprak oka
 • Fungisidiň Soýa bakteriýa keselini bejerip bilýän zady

  Fungisidiň Soýa bakteriýa keselini bejerip bilýän zady

  Soýa bakterial blight dünýädäki soýa ekinlerine täsir edýän weýran ediji ösümlik keselidir.Kesel Pseudomonas syringae PV atly bakteriýadan döreýär.Soýa bejerilmedik ýagdaýynda agyr hasyl ýitirip biler.Daýhanlar we oba hojalygy hünärmenleri deňiz boldular ...
  Koprak oka
 • Glifosat - önümçilik we satuw boýunça dünýäde iň uly pestisid boldy

  Glifosat - önümçilik we satuw boýunça dünýäde iň uly pestisid boldy

  Glifosat - önümçilik we satuw boýunça dünýädäki iň uly pestisid boldy Gerbisidler esasan iki topara bölünýär: saýlama we saýlama.Şolaryň arasynda saýlama gerbisidleriň ýaşyl ösümliklere öldürmeginiň "tapawudy ýok" we esasy we ...
  Koprak oka
 • Topar gurmak ýeňşi!“Ageruo Biotech” kompaniýasynyň ingingdaoda ýatdan çykmajak syýahaty

  Topar gurmak ýeňşi!“Ageruo Biotech” kompaniýasynyň ingingdaoda ýatdan çykmajak syýahaty

  Ingingdao, Hytaý - Içerki durmuşy we başdan geçirmeleri görkezmek bilen, “Ageruo” kompaniýasynyň ähli topary geçen hepde kenarýaka gözel şäheri ingingdao şäherine tolgundyryjy syýahata başlady.Bu güýçlendiriji syýahat diňe bir gündelik işlerden gaty zerur dynç almak däl-de, eýsem ...
  Koprak oka
 • Piraklostrobiniň dürli ekinlere täsiri

  Piraklostrobiniň dürli ekinlere täsiri

  Piraklostrobin giň spektrli fungisiddir, ekinler ösüş döwründe höküm çykarmak kyn kesellerden ejir çekenlerinde, adatça bejerginiň gowy täsiri bar, şonuň üçin Piraklostrobin haýsy keseli bejerip biler?Aşakda göz aýlaň.Haýsy kesel bolup biler ...
  Koprak oka
 • Pomidoryň irki çişmeginiň öňüni nädip almaly?

  Pomidoryň irki çişmeginiň öňüni nädip almaly?

  Pomidoryň irki döwülmegi, pomidor nahalynyň orta we giç döwürlerinde ýüze çykyp bilýän pomidoryň umumy keseli bolup, adatça ýokary çyglylyk we ösümlik keseline garşylygy pes bolan ýagdaýynda, pomidoryň ýapraklaryna, baldaklaryna we miwelerine zyýan berip biler, we eve ...
  Koprak oka
 • Sogan we öňüni alyş usullarynyň umumy keselleri

  Sogan we öňüni alyş usullarynyň umumy keselleri

  Sogan, giňden ýaýran gök önümdir.Hyýar ekilende, hyýar miwelerine, baldaklaryna, ýapraklaryna we nahallaryna täsir etjek dürli keseller hökmany suratda ýüze çykar.Sogan öndürilmegini üpjün etmek üçin hyýarlary gowy etmeli ....
  Koprak oka
 • Çylşyrymly formula - ekinleri goramagyň has gowy görnüşi!

  Çylşyrymly formula - ekinleri goramagyň has gowy görnüşi!

  Çylşyrymly formula - ekinleri goramagyň has gowy görnüşi!Bazarda has çylşyrymly formulalaryň ýitip barýandygyna düşünýärsiňizmi? Näme üçin has köp daýhan çylşyrymly formulalary saýlaýar? Activeeke-täk işjeň madda bilen deňeşdirilende, çylşyrymly formulanyň artykmaçlygy näme?1 、 Synerg ...
  Koprak oka
 • Özbegistandan dostlara hoş geldiňiz!

  Özbegistandan dostlara hoş geldiňiz!

  Şu gün Özbegistandan bir dostumyz we onuň terjimeçisi biziň kompaniýamyza geldi we olar ilkinji gezek kompaniýamyzy görýärler.Özbegistandan gelen bu dost we pestisidler pudagynda köp ýyllap işledi. Çindäki köp üpjün edijiler bilen ýakyn hyzmatdaşlygy dowam etdirýär ...
  Koprak oka
 • Alýumin fosfid (ALP) - ammarda gözegçilik edýän zyýan berijiler üçin amatly saýlaw!

  Alýumin fosfid (ALP) - ammarda gözegçilik edýän zyýan berijiler üçin amatly saýlaw!

  Hasyl möwsümi gelýär!Ammaryňyz durmy?Ammardaky zyýan berijiler sizi biynjalyk edýärmi?Alýumin fosfidi (ALP) gerek!Alýumin fosfid ammarlarda we ammarlarda tüsse çykarmak üçin adatça pestisid hökmünde ulanylýar, sebäbi ...
  Koprak oka
 • Sergi CACW - 2023 üstünlikli tamamlandy!

  Sergi CACW - 2023 üstünlikli tamamlandy!

  Sergi CACW - 2023 üstünlikli tamamlandy event Çärä dünýäniň dürli künjeklerinden 1,602 zawod ýa-da kompaniýa gatnaşdy we gelýänleriň sany milliondan gowrak.Sergide kärdeşlerimiz müşderiler bilen duşuşýarlar we güýz sargytlary baradaky soragy ara alyp maslahatlaşýarlar. Müşderi h ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/10